tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
www.bizzone.pl
Przetargi
Regulamin

 Regulamin 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług informacyjnych świadczonych przez Mikrotech S.A.

A. Definicje

 • Usługodawca – Mikrotech S.A z siedzibą w Krośnie przy ulicy Składowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112227, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, NIP 6840009101, REGON 370361688, adres e-mail: mikrotech@mikrotech.com.pl , telefon: (13) 43 76 300,
 • Usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi informacyjnej świadczonej przez Usługodawcę.
 • Przez usługę informacyjną, zwaną dalej Usługą, należy rozumieć stworzenie przez Usługodawcę warunków dostępu do informacji wskazanych na stronie bizzone.pl w formie określonej w Zamówieniu.
 • Przez zamówienie Usługi, zwanej dalej Zamówieniem, należy rozumieć dokument, do którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin. Zamówienie zawiera między innymi:
  • ilość zamawianych Usług,
  • cenę jednostkową Usługi,
  • wartość zamawianych Usług,
  • zakres wymaganej informacji, który jest zgodny z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez Usługobiorcę, a zdefiniowany w filtrach raportujących serwisu bizzone.pl
 • Przez kwotę do zapłaty za Usługę rozumie się kwotę wyliczoną na podstawie cennika Usług, a obciążającą Usługobiorcę, wyszczególnioną na fakturze lub dokumencie pro-forma wystawionej przez Usługodawcę.
 • Przez dokonanie zapłaty rozumie się jej wpływ na konto bankowe, wskazane przez Usługodawcę, o ile nie ustalono inaczej.
 • Przez cennik Usług, zwany dalej Cennikiem należy rozumieć aktualny cennik Usług świadczonych przez Usługodawcę dostępny na jego stronie internetowej i stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

B. Postanowienia ogólne

 • Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy w zamówionej formie, zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych. Forma świadczenia Usługi wynika z bieżącego stanu środków technicznych i informatycznych, którymi dysponuje Usługodawca.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę jest korzystanie z telefonu i/lub z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

C. Uruchomienie Usługi

 • Usługobiorca składa zamówienie poprzez wypełnienie "Formularza Zamówienia" dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy – bizzone.pl.
 • Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków świadczenia Usługi zawartych w niniejszym regulaminie, zamówieniu i cenniku, aktualne w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w zamówieniu dokumentu pro-forma określającego wynagrodzenie Usługobiorcy z tytułu świadczenia usługi (kwota do zapłaty).
 • Wystawienie i wysłanie dokumentu pro-formy, o którym mowa w pkt. C.3. jest deklaracją woli Usługodawcy do świadczenia Usługi na warunkach zawartych w Zamówieniu, Cenniku i niniejszym regulaminie w dniu, w którym zamówienie zostało złożone (prawa nabyte Usługobiorcy oraz cena Usługi). Usługodawca ma prawo uznać niniejszą deklarację za nieobowiązującą o ile Usługobiorca nie dokona zapłaty w terminie wskazanym na dokumencie pro-forma.
 • Do zawarcia pomiędzy stronami umowy świadczenia usługi dochodzi po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty za usługę w formie przedpłaty.
 • Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn. Powyższe nie ma zastosowania do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Usługodawca uruchomi Usługę w ciągu 1 dnia roboczego po uznaniu jego rachunku bankowego kwotą wynagrodzenia za usługę.

D. Opłaty za dostęp do Usługi

 • Po uruchomieniu Usługa jest dostępna nieprzerwanie przez okres, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.
 • Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania cen promocyjnych oraz upustów w stosunku do cen wskazanych w cenniku

E. Prawa i obowiązki stron

 • Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przydzielonego mu hasła (kodu) warunkującego dostęp do Usługi. W przypadku jego zagubienia Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałym fakcie. W tym przypadku Usługodawca dezaktywuje zagubione hasło (kod), a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
 • Usługobiorca ma prawo do wykorzystania zamówionej informacji pozyskanych w ramach dostępu do Usługi wyłącznie we własnym zakresie zdefiniowanym uprzednio poprzez załączone filtry raportujące serwisu bizzone.pl. Zmiana zakresu zamówionej informacji w czasie trwania usługi wymaga akceptacji Usługodawcy. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, w tym w szczególności powielanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia praw autorskich Usługodawcy, Usługobiorca poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu.
 • Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi:
  • pierwszego dnia okresu, za który Usługobiorca nie dokonał zapłaty za Usługę,
  • niezwłocznie, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu.
   Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o fakcie zawieszenia Usługi. Kontynuacja świadczenia Usługi uwarunkowana jest ustąpieniem przyczyny jej zawieszenia. W przeciwnym przypadku Usługa zostanie trwale zablokowana.
 • Usługobiorca ma prawo zrezygnować z dostępu do Usługi na okres następujący po okresie, za który dokonał zapłaty. O swej decyzji powiadomi drogą elektroniczną Usługodawcę na adres biuro@bizzone.pl na 14 dni przed końcem terminu obowiązywania usługi, za którą dokonał zapłaty. Brak powiadomienia o rezygnacji z Usługi będzie traktowane przez Usługodawcę jako zgoda Usługobiorcy na kontynuację dostępu do Usługi na dotychczasowych warunkach, ze wszystkimi skutkami prawnymi i finansowymi.
 • Zawiadomienie, o którym mowa w pkt.4 wywołuje skutki w odniesieniu do kolejnego okresu rozliczeniowego:
  • Usługobiorca ma prawo do korzystania z usługi do końca opłaconego okresu rozliczeniowego
  • Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek opłat dokonanych przez Usługobiorcę na poczet okresu rozliczeniowego w trakcie którego dokonano zawiadomienia.
 • W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postanowień pkt. 4 - 5 nie stosuje się. Umowa zawarta z takim Usługobiorcą ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu, za który wykupiono usługę, chyba że do tego dnia Usługobiorca zawiadomi Usługodawcę o chęci kontynuowania umowy oraz wykupi usługę na dalszy okres.

F. Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej Usługi wobec Usługobiorcy.
 • Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług wykonywanych przez Usługodawcę.
 • Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres biuro@bizzone.pl lub pisemnie na adres Mikrotech S.A. – Bizzone, ul. Składowa 9, 38-400 Krosno.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni, a w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w terminie 14 dni - od daty ich złożenia.
 • Usługobiorca składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji.
 • W stosunku do Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wykonaną usługę zostaje wyłączona.
 • W sprawach reklamacji można się również z nami kontaktować telefonicznie, jesteśmy do dyspozycji poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 15:00 pod tel.: 13 43 76 337, e-mail: biuro@bizzone.pl
 • Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczenie dostępu do serwisu spowodowane siłą wyższą lub działaniami operatora telekomunikacyjnego niezależnymi od Usługodawcy.
 • Informacje zawarte na stronie bizzone.pl lub dostarczane na podstawie zamówienia pochodzą z urzędowych stron internetowych, publikatorów a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Usługodawca dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność. Usługodawca nie odpowiada również za merytoryczną zawartość i przydatność przekazywanych informacji.
 • Usługodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie bizzone.pl lub dostarczanych na podstawie zamówienia, a także za szkody powstałe w skutek wykorzystania tych informacji.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Usługobiorcę i nie może przekroczyć wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu wykonania danej usługi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

G. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Usługi przez Usługodawcę. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie np. według wzoru z załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie składa się pisemnie. Oświadczenie powinno być przesłane pocztą tradycyjną na adres Mikrotech S.A. ul. Składowa 9 38-400 Krosno z dopiskiem „Bizzone” lub elektronicznie na adres biuro@bizzone.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 13 43 76 337 w godzinach 7:30 – 15:30
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Usługobiorcę wskazanego w pkt. 1 drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Skutki odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę wskazanego w pkt. 1:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Usługodawca dokona na wskazany przez Usługobiorcy nr rachunku bankowego.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy i w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

H. Postanowienia końcowe

 • Podczas zamawiania usługi oraz realizacji umowy Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 • Jakakolwiek zmiana formy prawnej Usługobiorcy oznacza automatycznie kontynuację dostępu do Usługi przez podmiot, będący jego prawnym następcą. W takim przypadku Usługobiorca niezwłocznie powiadomi Usługodawcę o zaistniałej zmianie.
 • Aktualny tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej bizzone.pl.
 • Regulamin może ulec zmianie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej www.bizzone.pl.
 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców, a w szczególności nie będą miały wpływu na wcześniej złożone zamówienia. Wprowadzone przez Usługodawcę zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Usługobiorców po wejściu w życie tych zmian.
 • Umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem usług określonych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia strony ustalają za właściwy do rozstrzygnięcia sporów Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienie zdania 2 powyżej nie ma zastosowania do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Załączniki : nr 1 – Cennik, nr 2 – Polityka prywatności, nr 3 – Polityka Cookie, nr 4 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2023r.
Nr Załącznik Do pobrania
1. Cennik Pobierz PDF
2. Polityka prywatności Pobierz PDF
3. Polityka cookies Pobierz PDF
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Pobierz PDF
Regulamin obowiązujący do dnia 07.08.2023
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace