Przetarg nieograniczony 

Przetarg nieograniczony

1. Istota trybu

Przetarg nieograniczony jest, obok przetargu ograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówienia przewidzianym ustawą. Oznacza to, iż dwa powyższe tryby mogą zostać (zamiennie) zastosowane w odniesieniu do każdego zamówienia.
Przetarg nieograniczony należy do grupy tzw. trybów otwartych. Jego wszczęcie następuje bowiem poprzez publikację ogłoszenia publicznego. Omawiany tryb ma charakter trybu w pełni konkurencyjnego.

2. Ogłoszenie o zamówieniu

Do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego odnoszą się ponadto następujące przepisy ustawy:
art. 40 ust. 2-6 - określający publikatory i sposoby umieszczania w nich ogłoszeń,
art. 41 - określający minimalną treść ogłoszenia o wszczęciu przetargu nieograniczonego

3. Udostępnienie SIWZ

Ogólne zasady udostępniania SIWZ zainteresowanym wykonawcom w procedurze przetargu nieograniczonego określa art. 37 oraz art. 42 p.z.p.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. (art. 37 p.z.p.)
Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie, a cena, jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.
Sposób udostępnienia SIWZ oraz jej cena powinien zostać przez zamawiającego określony w punkcie 3 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.
Specyfiakcja musi być ponadto udostępniona na stronie internetowej.
Zamawiający powinien prowadzić wykaz podmiotów którym udostępniono SIWZ, niezależnie od sposobu w jaki to uczyniono. Wspomniany wykaz powinien zawierać dane identyfikacyjne oraz adresy wykonawców którym specyfikacja została udostępniona. Jest to niezbędne dla umożliwienia dalszych kontaktów zamawiającego z tymi wykonawcami.
Prawdopodobieństwo wystąpienia takich kontaktów w toku realizowanego postępowania związane być może z koniecznością niezwłocznego przekazania wykonawcom którzy pobrali SIWZ wyjaśnień zamawiającego odnoszących się do treści tego dokumentu, udzielanych w trybie art. 38 ust. 1 p.z.p.
Jeżeli SIWZ została upubliczniona na stronie internetowej w przypadku pytań dotyczących jej treści zamawiający ma obowiązek zamieścić tam treść zapytań wraz z odpowiedziami.

4. Termin składania ofert

Terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym określa art. 43 z zastrzeżeniem art. 4a, ust. 1 i 3 PZP w sposób następujący:
1. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
2.Jeżeli wartość zamówienia dostaw lub usług przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 euro, lecz jest niższa niż 137 000 euro a (albo 211 000 euro, w przypadku niektórych zamawiających) termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu. Progu tego nie stosuje się, jeśli zamawiającym nie jest państwowa szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa, państwowa instytucja kultury, jednostka podsektora samorządowego oraz inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
3. W przypadku pozostałych zamawiających termin 15 dniowy stosuje się, jeśli wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekroczy równowartość kwoty 211 000 euro.
4.Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza 60 000 euro, ale jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5278000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dania przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż określona w pkt 2-4, a ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dorgą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie termin składania ofert nie może być krótszy niż 45 dni.
6. eżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż określona w pkt 2-4, a ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób, minimalny termin składania ofert wynosi 52 dni.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-6 zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 36 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (art. 43, ust 3 p.z.p.)
Terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym są uzależnione od wartości przedmiotu zamówienia.

Należy pamiętać o tym, że zamawiający zobowiązany jest udokumentować dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w szczególności przechowywać dowód jego nadania. (art. 12 ust. 3 p.z.p.)

5. Przyjmowanie ofert

Miejsce składania ofert zamawiający zobowiązany jest określić zarówno w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym jak i w SIWZ.
(art. 41 pkt 10 p.z.p.).
Przyjmowane od wykonawców oferty powinny podlegać rejestracji. Odpowiedzialność za rejestrację i przechowywanie składanych ofert powinna być jednoznacznie przypisana konkretnej osobie zatrudnionej przez zamawiającego lub osobę trzecią, o ile osobie trzeciej zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w oparciu o art. 15 ust. 2 p.z.p.

Każda przyjmowana koperta/opakowanie powinna zostać opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę w której oferta została przyjęta.
Jednocześnie w protokóle postępowania powinna zostać odnotowana informacja określająca nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta została przyjęta. Dysponowanie przez podmiot prowadzący postępowanie wykazem przyjętych ofert okazuje się bardzo przydatne wówczas, gdy zachodzi konieczność kontaktowania się przez ten podmiot z wykonawcami w okresie poprzedzającym termin składania ofert. Konieczność takich kontaktów wynikać może natomiast z, omówionych w punktach poprzednich, sytuacji związanych z udzielaniem wyjaśnień lub wprowadzaniem zmian do SIWZ.
Złożone koperty lub opakowania zawierające oferty powinny być przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Oferty są jawne dopiero od chwili ich otwarcia.
(art. 96 ust. 3 ustawy)

6. Wadium

W Prawie zamówień publicznych obowiązuje zasada w myśl której w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku tzw. procedury uproszczonej (wartość zamówienia niższa od kwot identycznych, jak te, które dotyczą minimalnych terminów składania ofert) żądanie wadium jest prawem zamawiającego, natomiast w przypadku tzw. procedury podstawowej oraz zaostrzonej (wartość zamówienia powyżej tych kwot) jego obowiązkiem. (art. 45 ust. 1 i 2 p.z.p.)
W minimalnej treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym jaka narzucona została art. 41 p.z.p., nakazano zamieścić informację na temat wadium (art. 41 pkt 8 p.z.p.). Analogiczny wymóg zapisany został również w przepisie określającym minimalną treść SIWZ (art. 36 ust. 1 p.z.p.), gdzie ustawodawca nakazał określić wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8). O ile wartość zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego jest niższa niż kwoty omówione przy okazji terminów składania ofert, a zamawiający nie żąda w takim postępowaniu wadium, wówczas SIWZ może wspomnianej informacji nie zawierać.