Negocjacje bez ogłoszenia 

Negocjacje bez ogłoszenia

1. Istota trybu negocjacji bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
(art. 61 p.z.p.)

Jak wynika z przytoczonej definicji, tryb negocjacji bez ogłoszenia, w odróżnieniu od przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, które są trybami otwartymi - zalicza się do trybów zamkniętych. Wszczęcie postępowania w tym trybie nie następuje bowiem poprzez zamieszczenie publicznego ogłoszenia, lecz przez wysłanie zaproszeń do negocjacji wykonawcom wybranym przez zamawiającego.
(art. 63 ust. 1 p.z.p.)

2. Przesłanki zastosowania

Listę przesłanek dopuszczających tryb negocjacji bez ogłoszenia ustawodawca określił w następujący sposób:
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2. został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 99, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
3. przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
4. ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
W zależności od tego, jakim podmiotem jest zamawiający kwota ta dla dostaw lub usług wynosi 137 000 euro, lub 211 000 euro (dla dostaw i usług), oraz 5 278 000 (dla robót budowlanych).
Jeżeli tryb negocjacji bez ogłoszenia jest następstwem niewpłynięcia żadnej oferty w przetargu nieograniczonym, albo niewpłynięcia żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, a wartość zamówienia przekracza kwoty określone powyżej zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie.

3. Zaproszenie do negocjacji

Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, nie mniejszej niż 7, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.
Zamawiający musi zaprosić do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo przetargu ograniczonym, jeżeli przetargi te zostały unieważnione.

4. Negocjacje

Przedmiotem negocjacji zamawiającego z zaproszonymi przez niego wykonawcami powinny być warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego.
(art. 61 p.z.p.)
Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. (art. 58 ust. 3 i 4 p.z.p.)

10.5. Zaproszenie do składania ofert i przekazanie SIWZ

Czynności zamawiającego o których jest mowa w tytule niniejszego punktu normują następujące przepisy ustawy.
Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany, będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie.
Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje.
W zaproszeniu do składania ofert zamawiający informuje wykonawców o:
1. dniu i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,
2. dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3. miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
4. obowiązku wniesienia wadium;
5. terminie związania ofertą.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty.
Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Przepisy art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. (art. 64 p.z.p.)
Zamawiający ma prawo do żądania wadium w tym trybie. Dotyczy to zamówień o wartości zarówno poniżej jak i powyżej 60 000 euro.

6. Złożenie ofert ostatecznych

Złożenie ofert powinno nastąpić w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.