tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-03-07

Czym jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych, nazywany również "cash flow", to ważny dokument finansowy, który prezentuje przepływy pieniężne generowane przez dany podmiot we wskazanym okresie.

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, ile gotówki przepłynęło przez ręce firmy w trakcie określonego okresu, skąd ona pochodziła i na co została wydana. Dzięki temu można ocenić zdolność firmy do generowania gotówki oraz jej potencjał do realizacji dalszych inwestycji i wypłacania dywidend.

Cash flow jest często używany wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat co daje kompletny obraz sytuacji finansowej w danym przedsiębiorstwie. Rachunek przepływów pieniężnych to zestawienie wszystkich przepływów pieniężnych dotyczących przedsiębiorstwa, które je sporządza. Cash flow od rachunku zysków i strat oraz bilansu zawiera informacje lepiej obrazujące stan faktyczny finansów firmy.

przepływy pieniężne netto na rachunku przepływów pieniężnych

Kiedy cash flow może okazać się przydatny?

W jakim celu analiza rachunku przepływów pieniężnych może być przydatna:

 • ocena zdolności firmy do generowania przepływów pieniężnych dzięki niej możemy ocenić, czy firma jest w stanie generować wystarczającą ilość gotówki, aby pokryć swoje bieżące wydatki operacyjne i inwestycyjne;

 • ocena ryzyka kredytowego pozwala na ocenę, czy firma jest w stanie spłacić swoje zobowiązania w terminie. Jeśli firma ma problemy z generowaniem wystarczającej ilości gotówki, wskazuje to na problemy finansowe oraz ryzyko niewypłacalności;

 • ocena efektywności zarządzania gotówką pozwala jak skutecznie firma, zarządza swoją gotówką. Można stwierdzić czy firma ma duże nadwyżki gotówki lub jest na granicy niewypłacalności;

 • ocena efektywności inwestycji pozwala ocenić, jak efektywnie firma inwestuje swoje środki finansowe. Można zobaczyć, jakie projekty inwestycyjne firma finansuje i jakie zyski dzięki temu generuje;

 • planowanie przyszłych działań firmy pozwala na prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych firmy. Można ocenić, czy firma będzie w stanie zrealizować swoje cele biznesowe.

  czym jest rachunek przepływów pieniężnych i przepływów finansowych w kontekście działalności inwestycyjnej

Rachunek przepływów pieniężnych dzielimy na kategorie:

Rachunek przepływów jest ważnym dokumentem dla zewnętrznych podmiotów finansujących. Kredytodawcy lub inwestorzy mogą, szybko zorientować się jak wyglądają przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, działalności operacyjnej i inwestycyjnej, jak wyglądają poszczególne grupy wpływów, jakie są wydatki operacyjne.

działalności operacyjnej

 • przepływy z działalności operacyjnej obejmuje przepływy pieniężne wynikające z bieżącej działalności firmy, takie jak wpływy z tytułu sprzedaży produktów lub usług, koszty związane z zakupem materiałów czy płace dla pracowników.;

działalności inwestycyjnej

 • przepływy z działalności inwestycyjnej obejmują przepływy pieniężne związane z inwestycjami przedsiębiorstwa, takie jak wydatki na nabycie lub zbycie aktywów trwałych, inwestycje w akcje i obligacje innych przedsiębiorstw oraz uzyskane lub zwrócone pożyczki;

działalności finansowej

 • przepływy z działalności finansowej pokazują, ile gotówki firma wydała lub uzyskała z transakcji finansowych, takich jak pożyczki, emisji akcji czy wypłaty dywidend.

rachunku przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej

Cash flow metody sporządzania

Istnieją dwie główne metody sporządzania przepływu gotówkowego:

Metoda pośrednia

Metoda pośrednia polega na obliczeniu przepływu gotówkowego poprzez dodanie lub odejmowanie elementów zysku netto. Należy odjąć lub dodać elementy, które wpłynęły na zysk netto, ale nie wpłynęły na przepływ gotówkowy.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia polega na śledzeniu wszystkich wpływów i wypływów gotówki w określonym okresie.

Jeśli regularnie będziemy aktualizować cash flow, wówczas mamy możliwość szybkiego reagowania na problemy finansowe oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Kto korzysta z cash flow?

Cash flow zawiera informacje o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy. Z cash flow korzystają:

 • właściciele przedsiębiorstwa, kadra zarządzająca, księgowi, analitycy finansowi;

 • zewnętrzne podmioty finansujące;

 • kredytodawcy lub inwestorzy.

  tylko wewnętrzne źródła finansowania w działalności operacyjnej

  Cash flow, kto musi sporządzić?

  Sporządzenie cash flow jest jednym z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią, sprawozdanie z przepływów pieniężnych zobowiązane są:

  1. spółki akcyjne,

  2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

  3. spółki komandytowo-akcyjne,

  4. spółki jawne,

  5. osoby prawne nie posiadające osobowości prawnej, ale prowadzące rachunki,

  6. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzenie cash flow jest dobrowolne. Jednak zaleca się, do jego prowadzenia, w celu lepszej kontroli nad przepływami finansowymi firmy.

na podstawie pomniejszenia wpływów działalności operacyjnej

Czy cash flow mówi coś na temat kondycji przedsiębiorstwa?

Cash flow jest jednym z ważniejszych wskaźników sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i co daje wgląd, jak dobrze przedsiębiorstwo radzi sobie z generowaniem gotówki, aby sprostać bieżącym zobowiązaniom finansowym i inwestycjom. Cash flow obrazuje jakie pieniądze wpływają do przedsiębiorstwa (przychody) i jakie pieniądze wypływają z niego (koszty, inwestycje, itp.), dzięki czemu możemy określić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie, by utrzymać płynność finansową.

Analiza cash flow jest ważnym narzędziem dla inwestorów i analityków, którzy chcą ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, pozwala ono ocenić zdolności przedsiębiorstwa do generowania gotówki, zarządzania swoimi finansami, płatnościami oraz określenia prawdziwej wartości przedsiębiorstwa.

Analiza ta pomaga zrozumieć, skąd pochodzi gotówka i jak jest ona wykorzystywana. Przedsiębiorstwa, które osiągają zyski, mogą mieć również problemy z płynnością finansową, jeśli nie mają wystarczającej ilości gotówki.

Inwestorzy i analitycy mogą wykorzystać analizę przepływów do porównywania przedsiębiorstw w branży, określania trendów i prognozowania przyszłych przepływów pieniężnych.

Podstawową funkcją zestawienia rachunku przepływów środków pieniężnych jest przedstawienie aktualnych wpływów, to jest źródeł pochodzenia pieniędzy, wydatków, czyli potrzeb firmy, na jakie wydano uzyskane środki pieniężne. Pozwala na uzyskanie rzetelnej informacji na temat stanu przedsiębiorstwa.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace