tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Data publikacji: 2023-02-21

Czym jest przetarg rodzaje przetargów?

Przetarg jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w procesie zamawiania publicznego. To proces wyboru wykonawcy przez instytucję zamawiającą, poprzez ogłoszenie konkursu na wykonanie usługi, dostarczenie towarów lub wykonanie prac budowlanych. W Polsce procedury przetargowe regulowane są przez specjalne przepisy prawne, które mają na celu zapewnienie przejrzystości, uczciwości i konkurencyjności w procesie zamawiania publicznego.

Przetargi są stosowane przez różne instytucje publiczne, takie jak urzędy, szpitale, szkoły oraz przedsiębiorstwa państwowe. Ich celem jest wybór najkorzystniejszej oferty, która spełnia określone wymagania techniczne, jakościowe i finansowe. W procesie przetargowym instytucja zamawiająca określa warunki, na jakich chce zlecić wykonanie usługi, lub dostarczenie towarów. Następnie ogłasza przetarg, informując o wymaganiach i oczekiwaniach, a także o kryteriach oceny ofert.

System zamówień publicznych dokładnie określa, jak powinny wyglądać procedury, według których zamawiający mogą realizować te transakcje.

Co to jest przetarg i na czym polega? Sposoby składania ofert

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne to procesy, w których instytucje publiczne, takie jak rządy, agencje rządowe, miasta i inne jednostki sektora publicznego, ogłaszają przetargi na dostawę towarów lub usług lub realizację prac budowlanych.

Procesy te są prowadzone w celu zapewnienia, że instytucje publiczne wydają pieniądze podatników w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, a także w celu zapewnienia, że instytucje te otrzymują najlepsze wartości i najwyższą jakość produktów i usług.

Zamówienia publiczne są zazwyczaj przeprowadzane poprzez ogłoszenie przetargu, na który mogą odpowiedzieć wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają określone wymagania. Procedury te regulowane są przepisami prawa i wymagają, aby postępowanie było prowadzone w sposób uczciwy i przejrzysty, a decyzje o wyborze wykonawcy, były podejmowane na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu przetargowym.

Spośród 8 trybów udzielania zamówienia publicznego obecnych w polskim ustawodawstwie, najbardziej popularne są dwa tryby, które można stosować w każdym przypadku. Jest to przetarg nieograniczony ogłaszany najczęściej oraz przetarg ograniczony.

Jaki tryb przetargu wybrać? Przedmiotem zamówienia przetarg ograniczony

Czym jest przetarg?

Przetarg to procedura wyłonienia wykonawcy dla danego zamówienia, poprzez ogłoszenie oficjalnego zaproszenia dla zainteresowanych firm lub instytucji do złożenia ofert na wykonanie określonej usługi, dostawy produktu lub wykonanie pracy. Przetarg jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych w procesach zamówień publicznych.

W trakcie przetargu instytucja publiczna ogłasza szczegóły projektu, w tym wymagania techniczne, jakościowe i ilościowe dotyczące produktów lub usług, które muszą zostać spełnione przez wykonawcę, a także terminy realizacji projektu. Potencjalni wykonawcy mogą przedłożyć oferty zawierające swoje warunki i ceny. Po zakończeniu terminu składania ofert instytucja publiczna analizuje je i wybiera wykonawcę, który najpełniej spełnił wymagania określone w ogłoszeniu przetargowym.

Przetargi są powszechnie stosowane w sektorze publicznym, ale również w sektorze prywatnym, gdzie mogą być wykorzystywane do wyłonienia wykonawcy w ramach projektów budowlanych, dostaw produktów lub usług. W takim przypadku przetarg może być prowadzony bez formalnej regulacji prawnej.

prawo zamówień publicznych - tryb zamówienia publicznego

Rodzaje przetargów - tryby udzielania zamówień publicznych?

Tryb udzielenia zamówienia to nic innego, jak sposób prowadzenia postępowania przetargowego przy spełnieniu warunków wynikających z ustawy. Istnieją różne rodzaje przetargów, a wybór konkretnego typu przetargu zależy od charakteru projektu oraz preferencji instytucji publicznej prowadzącej przetarg. Poniżej przedstawiam kilka popularnych rodzajów przetargów:

Przetarg nieograniczony

To najbardziej popularny rodzaj przetargu, w którym każdy zainteresowany wykonawca może złożyć swoją ofertę. W tym przypadku instytucja publiczna ogłasza zaproszenie do złożenia ofert, do którego może odpowiedzieć każda firma spełniająca określone wymagania.

Przetarg ograniczony

W przeciwieństwie do otwartego przetargu, w zamkniętym przetargu instytucja publiczna zaprasza wybranych wykonawców do złożenia ofert. Przetarg ograniczony zakłada, że wykonawcy w pierwszej kolejności składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a dopiero po zaakceptowaniu ich uczestnictwa, przedstawiają swoje oferty przetargowe. Ta forma przetargu jest często wykorzystywana w przypadku bardziej skomplikowanych projektów lub kiedy instytucja publiczna ma już wybrane firmy, z którymi chciałaby pracować.

Negocjacje z ogłoszeniem

Po publicznym ogłoszeniu zamówienia, dana instytucja zaprasza do składania ofert wstępnych niezawierających ceny - jest to rodzaj przetargu, w którym instytucja publiczna negocjuje warunki umowy bezpośrednio z jednym lub kilkoma wybranymi wykonawcami. Ten rodzaj przetargu jest stosowany, gdy projekt jest bardzo skomplikowany lub wymaga szczegółowego planowania, które może być najlepiej zrealizowane przez jedną lub kilka wybranych firm. Po publicznym ogłoszeniu zamówienia, dana instytucja zaprasza do wstępnych niezawierających ceny. Negocjacje to tryb udzielania zamówienia publicznego, w którym zamawiający udziela zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą.

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia to jedna z form zamówień publicznych, która pozwala na wyłonienie wykonawcy bez konieczności przeprowadzania formalnego postępowania przetargowego. W takiej sytuacji zamawiający może negocjować warunki umowy bezpośrednio z jednym wykonawcą, który został wybrany na podstawie wcześniejszych ustaleń lub znajomości.

Negocjacje bez ogłoszenia stosuje się wtedy, gdy zachodzą określone przesłanki przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przesłanki te dotyczą między innymi sytuacji, gdy zamówienie można powierzyć tylko jednemu wykonawcy ze względu na ochronę praw własności intelektualnej lub wyjątkowość zamówienia. Negocjacje bez ogłoszenia mogą być również stosowane w sytuacjach, gdy ze względu na okoliczności nie jest możliwe przeprowadzenie formalnego postępowania przetargowego.

Dialog konkurencyjny

Jest to tryb udzielenia zamówienia, który polega na prowadzeniu dialogu z wykonawcami w celu ustalenia najlepszego sposobu realizacji projektu. W przetargu dialogowym instytucja publiczna może przedstawić wykonawcom swoje wymagania i oczekiwania, a wykonawcy w odpowiedzi przedstawią swoje pomysły i propozycje rozwiązań. W trakcie dialogu wykonawcy mogą przedstawiać różne rozwiązania i negocjować warunki umowy.

Przetarg na podstawie umowy ramowej

To tryb udzielenia zamówienia, w którym instytucja publiczna wybiera kilku wykonawców, którzy podpisują umowę ramową. Następnie, kiedy instytucja publiczna potrzebuje określonej usługi lub produktu, zwraca się do jednego z wykonawców, którzy są na liście, z prośbą o złożenie oferty na konkretną pracę lub dostawę.

Konkurs ofert

To przetarg, w którym oceniane są nie tylko ceny ofert, ale także inne kryteria, takie jak jakość, innowacyjność czy zgodność z wymaganiami zamawiającego. Konkurs ofert stosuje się przede wszystkim w przypadku zamówień o charakterze artystycznym lub naukowym.

Zamówienie z wolnej ręki

To forma, w której zamawiający negocjuje warunki umowy jedynie z wybranym przez siebie wykonawcą.

Wszystkie rodzaje przetargów mają zalety i wady, a wybór konkretnego typu przetargu zależy od charakteru projektu oraz preferencji instytucji publicznej prowadzącej przetarg.

Procedura przetargowa, jak to wygląda? Informacje zawarte w biuletynie zamówień publicznych

Regulacje prawne w sprawie zamówienia publicznego

W Polsce postępowanie przetargowe regulowane jest przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 275).

Ustawa ta określa zasady udzielania zamówień przez zamawiających, takich jak jednostki sektora publicznego, a także instytucje finansowane w całości lub w znacznej części z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego. Przepisy dotyczą przede wszystkim wyboru oferty najkorzystniejszej, trybu przetargowego, sposobu ogłaszania zamówień, kwalifikacji wykonawców oraz udzielania zamówień bez przetargu.

Obok ustawy o zamówieniach publicznych, istnieją również inne akty prawne, które regulują kwestie związane z postępowaniem przetargowym, takie jak rozporządzenia, zarządzenia oraz wytyczne, wydawane przez właściwe organy. Wśród takich aktów znajdują się między innymi:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania zamówień publicznych przez zamawiających innych niż zamawiający publiczny (Dz.U. z 2018 r. poz. 774) - regulujące zasady udzielania zamówień przez zamawiających, którzy nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych,

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa oraz warunków udziału w postępowaniach o udzielenie takich zamówień (Dz.U. z 2015 r. poz. 2228) - regulujące zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa,

Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wykonywania przez zamawiającego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1144) - zawierające wytyczne dotyczące wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienie publiczne dotyczące robót budowlanych

Podsumowanie

Przepisy dotyczące zamówień publicznych wskazują 8 form postępowania, które mają na celu wybór najlepszego wykonawcy zamówienia publicznego. W przeważającej większości są to postępowania o charakterze konkurencyjnym, w których ewentualni zainteresowani wykonawcy mają za zadanie przekonać zamawiającego do wyboru swojej oferty.

Uczestnictwo w przetargach jest świetnym sposobem na rozwój swojej firmy, można zwiększyć swoje przychody i poszerzyć bazę swoich klientów. Oprócz tego jest ono świetnym sposobem, aby powiększyć swoje dochody i nie być zależnym tylko od jednego klienta czy branży. Daje też okazję do wygrania dużych kontraktów.

Uczestniczenie w przetargach to także szereg korzyści technicznych. Daje możliwość przedstawienia swojej oferty znacznie większej liczbie potencjalnych klientów, jak również zapewnia równe szanse wszystkim konkurentom.

Chcesz zacząć startować w przetargach, zapraszamy na stronę https://www.bizzone.pl/, gdzie uzyskasz dostęp do interesujących cię przetargów. Zapraszamy do darmowego testu.

Udostępnij artykuł: Facebook Linkedin Twitter Email
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace