tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu

 Regulamin 

Regulamin

Korzystania z Vortalu Zapytania kupię-zlecęI. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie.

 1. Serwis – internetowa platforma aktywnego łączenia Kupujących ze Sprzedającymi, której właścicielem i administratorem jest MIKROTECH S.A.
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyrażająca chęć zakupu dowolnego produktu lub usługi.
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zgłaszająca zdolność zrealizowania potrzeb Kupującego.
 4. Użytkownik – to Kupujący lub Sprzedawca.
 5. Zapytanie kupię-zlecę - zapytanie skierowane przez Kupującego do Sprzedawcy.
 6. Oferta – propozycja zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Sprzedawcę skierowana do Kupującego.
 7. Usługodawca – MIKROTECH S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
  w Rzeszowie pod nr KRS 0000112227, NIP: 684-000-91-01.
 8. Regulamin - dokument określający funkcjonowanie i zasady korzystania z Serwisu,


II. Zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Serwis udostępnienia Kupującym możliwość nieodpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie internetowej zapytań dotyczących kupna rzeczy, praw majątkowych lub usług.
 2. Serwis oferuje każdemu Kupującemu bezpłatną usługę opracowywania treści zapytania celem lepszego zrozumienia i szybszego wyszukania zapytania przez Sprzedawcę.
 3. Serwis oferuje każdemu Kupującemu bezpłatną usługę aktywnego poszukiwania Sprzedawców w prasie i Internecie.
 4. Serwis nie prowadzi, ani nie pośredniczy w kupnie bądź sprzedaży.
 5. Serwis nie uczestniczy w transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Serwis nie odpowiada za merytoryczne błędy w treści zapytań składanych przez Kupującego.
  Zapytanie zamieszcza się z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej.
 7. W przypadku zamieszczenia w zapytaniu treści niezgodnych z rzeczywistością, wprowadzających w błąd, niezwiązanych z przedmiotem ogłoszenia, noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie innych podmiotów, zawierających wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub obelżywe oraz zawierających inne treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub interes Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych i zaprzestania świadczenia usług.
 8. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy zapytanie w pełnej treści z wyłączeniem kontaktu do Kupującego. Pełny dostęp do zapytań kupię przez Sprzedawcę jest możliwy po wykupieniu abonamentu lub karnetu, stosownie do cen określonych w cenniku usług zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bizzone.pl/zapytania_kupie-zlece/cennik.html
 9. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie
 10. Poprawne korzystanie z Serwisu wymaga komputera z systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową.
 11. Zamieszczenie zapytania, wykupienie abonamentu lub karnetu, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków świadczenia usługi zawartych w niniejszym Regulaminie.


III. Odpowiedzialność

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za zgodność treści zapytania ze stanem faktycznym i prawnym oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami. Dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym może wiązać się z jego odpowiedzialnością cywilną i karną.
 2. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości poniesionej przez Użytkownika rzeczywistej szkody i nie uwzględnia utraconych korzyści, chyba że szkoda została spowodowana umyślnym działaniem Serwisu. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy ograniczony jest
  w każdym razie do wysokości uiszczonej przez Użytkownika opłaty za usługę.
 3. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczenie dostępu do Serwisu spowodowane siłą wyższą lub działaniami operatora telekomunikacyjnego niezależnymi od Usługodawcy.


IV. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację nienależytego wykonania usługi w terminie 3 dni od daty zdarzenia będącego podstawą składania reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być składane w pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.


V. Przetwarzanie danych

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług określonych
  w Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 3. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu
  art. 2 oraz art.9 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. O powyższych zmianach Usługodawca poinformuje na stronie internetowej http://www.bizzone.pl/zapytania_kupie-zlece/
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na ww. stronie internetowej nie wcześniej jednak niż po
  7 dniach od daty ich opublikowania.
 3. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie to nie przysługuje, jeśli Usługodawca rozpocznie wykonanie usługi przed upływem terminu określonego powyżej.
 4. Jakakolwiek zmiana formy prawnej Użytkownika oznacza automatycznie kontynuację dostępu do usługi przez podmiot, będący jego prawnym następcą. W takim przypadku Użytkownik niezwłocznie powiadomi Usługodawcę o zaistniałej zmianie.
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie obowiązujące przepisy w tym Kodeks Cywilny.


Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace