Przetarg ograniczony 

Przetarg ograniczony

1. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu - zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do działu w przetargu

W procedurze przetargu ograniczonego wyróżnia się dwie fazy:
1. Fazę składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz badania tych wniosków przez zamawiającego w celu wyłonienia wykonawców którzy nie spełniają stawianych w danym postępowaniu warunków oraz sporządzenia rankingu wykonawców którzy te warunki spełniają,
2. Fazę składania ofert przez wykonawców zaproszonych przez zamawiającego do składania ofert oraz badania tych ofert przez zamawiającego w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wszczęcie postępowania następuje poprzez publikację ogłoszenia zapraszającego do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.
W zaproszeniu do składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w przetargu ograniczonym szczególnie precyzyjnie należy sformułować punkt dotyczący warunków wymaganych od wykonawców. Odpowiedni przepis ustawy nakazuje bowiem zamieścić w ogłoszeniu opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny i spełniania tych warunków. (art. 48 ust. 2 pkt 6 p.z.p.)
Publikatory jakie należy obligatoryjnie zastosować do opublikowania omawianego zaproszenia są analogiczne jak w przypadku ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (art. 48 ust. 1 p.z.p.). Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym określa przepis ustawy w sposób następujący:

Terminy składania wniosków o udział w przetargu ograniczonym określa art. 49 z zastrzeżeniem art. 4a, ust. 1 i 3 PZP w sposób następujący:
1. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro, zamawiający wyznacza termin składania wniosków z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
2.Jeżeli wartość zamówienia dostaw lub usług przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 euro, lecz jest niższa niż 137 000 euro a (albo 211 000 euro, w przypadku niektórych zamawiających) termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu. Progu tego nie stosuje się, jeśli zamawiającym nie jest państwowa szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa, państwowa instytucja kultury, jednostka podsektora samorządowego oraz inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
3. W przypadku pozostałych zamawiających termin 15 dniowy stosuje się, jeśli wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekroczy równowartość kwoty 211 000 euro.
4.Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza 60 000 euro, ale jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5278000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dania przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż określona w pkt 2-4, a ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie termin składania wniosków nie może być krótszy niż 30 dni.
6. eżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż określona w pkt 2-4, a ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w inny sposób, minimalny termin składania wniosków wynosi 37 dni.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-6 zamawiający może wyznaczyć termin składania wniosków nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeśli to ogłoszenie zostało przekazane drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi dyrektywami. Jeżeli przekazanie ogłoszenia nastąpiło w innej formie termin składania wniosków można skrócić do 15 dni. Warunkiem zastosowania skróconych terminów jest pilna potrzeba udzielenie zamówienia (art. 49, ust. 3 p.z.p.).
Ponieważ w pierwszej fazie procedury przetargu ograniczonego musi zostać przeprowadzona ocena wykonawców według stawianych im warunków podmiotowych, a zatem jest konieczne dostarczenie zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania tej oceny. Kwestię tę ustawa normuje w następujący sposób:
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, również te dokumenty. (art. 50 p.z.p.)

2. Wyłonienie listy wykonawców którzy będą zaproszeni do składania ofert

W ogłoszeniu scharakteryzowanym w punkcie poprzednim zamawiający zobowiązany jest określić m.in. liczbę wykonawców których zaprosi do składania ofert. (art. 48 ust. 2 pkt 8 p.z.p.).
Liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20. (art. 51 ust. 1 p.z.p.)
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania tych warunków.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. (art. 51 ust. 3 p.z.p.)
Fundamentalną zasadą wyłonienia listy wykonawców którzy zostaną zaproszeni do składania ofert jest zaproszenie do składania ofert wyłącznie tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w danym postępowaniu, określone przez zamawiającego. (art. 51 ust. 1 p.z.p.)
W protokóle postępowania powinna zostać odnotowana zarówno informacja o ogólnej liczbie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym jakie wpłynęły do zamawiającego w wymaganym terminie, jak i zbiorcze zestawienie tych wniosków.

Badanie wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na podstawie postawionych w danym postępowaniu warunków podmiotowych, z uwzględnieniem ich znaczenia oraz przyjętego sposobu dokonywania ich oceny - przeprowadza komisja przetargowa. Zadaniem komisji w tej fazie postępowania będzie zatem:
- ustalenie, którzy z wykonawców nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz
-
dokonanie rankingu wykonawców którzy wspomniane warunki spełniają z uwzględnieniem znaczenia poszczególnych warunków oraz sposobu ich oceny, podanego w publicznym ogłoszeniu o zamówieniu. (art. 20 ust. 1 p.z.p.)
W oparciu o uzyskane rezultaty badania podmiotowego, komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego lub upoważnionemu przez niego pisemnie pracownikowi:
a.
listę wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym powinni zostać wykluczeni z postępowania,
b.
listę wykonawców którzy spełniają wymagane warunki, jednakże w zbyt małym stopniu, w związku z czym nie powinni zostać zaproszeni do składania ofert,
c.
listę wykonawców którzy w rankingowym badaniu podmiotowym uzyskali największą liczbę punktów, w związku z czym powinni zostać zaproszeni do złożenia ofert.

W oparciu o wspomniane listy kierownik zamawiającego lub pisemnie upoważniony pracownik zamawiającego podejmą stosowne decyzje, to znaczy wykluczenia wykonawców z listy (a) oraz zaproszenia do złożenia ofert wykonawców z listy (c).
Jeżeli nie wpłynie żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, wówczas postępowanie będzie musiało zostać unieważnione. (art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.)

3. Zaproszenie do składania ofert i przekazanie SIWZ

W oparciu o sporządzoną listę wykonawców którzy spełniają wymagane warunki i zostaną zaproszeni do składania ofert, komisja przetargowa przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, zaproszenia do składania ofert.
Ustawa nie określa minimalnej treści tego zaproszenia. Ustawa nakazuje jednak aby wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazał wykonawcy SIWZ oraz wskazał dzień i miejsce opublikowania publicznego ogłoszenia o zamówieniu o którym jest mowa w art. 47 p.z.p. (art. 51 ust. 4 p.z.p.)
Do przekazywanej wykonawcom SIWZ nie stosuje się przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 9 p.z.p., nakazujących zamieszczanie w SIWZ:
- opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz
-
informacji o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (art. 51 ust. 4 p.z.p.)

Terminy składania ofert w przetargu ograniczonym są określone w ustawie w art. 52 p.z.p.
1. Jeżeli wartość zamówienia dostaw lub usług nie przekracza kwoty 137 000 euro a (albo 211 000 euro, w przypadku niektórych zamawiających) termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania wniosków o udział w przetargu ograniczonym. Progu tego nie stosuje się, jeśli zamawiającym nie jest państwowa szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa, państwowa instytucja kultury, jednostka podsektora samorządowego oraz inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
2. W przypadku pozostałych zamawiających termin 7 dniowy stosuje się, jeśli wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekroczy równowartość kwoty 211 000 euro.
3.Jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych nie przekracza kwoty 5278000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dania przekazania zaproszenia do składania wniosków.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa, niż określona w pkt 1-3, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 36 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Zamawiający może skrócić 40-dniowy termin o 5 dni, jeżeli udostępnia SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 52, ust. 5 p.z.p)

4. Odesłanie do przetargu nieograniczonego

Do przetargu ograniczonego należy zastosować ponadto następujące przepisy ustawy odnoszące się do przetargu nieograniczonego:
- art. 45 - wnoszenie wadium oraz
- art. 46 - zwrot wadium.
(art. 53 p.z.p.)