infolinia: 800 592 392
|
rozwiń menu

 Aktualności 

W dniu 5 września 2006 r. Urząd Zamówień Publicznych uruchomił awaryjną ścieżkę przesyłania ogłoszeń o wartości 6.000 – 60.000 euro. Kroki te zostały poczynione w związku z niestabilną pracą Portalu UZP. Aby skorzystać ze ścieżki awaryjnej należy przesłać treść ogłoszenia na adres awaria@uzp.gov.pl Jako potwierdzenie zamawiający otrzyma zwrotny e-mail z informacją, ogłoszenie zostało przyjęte do publikacji, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenia powinny być nadsyłane jako załącznik do e-maila w formacie Word i zawierać wszystkie dane, które przewiduje formularz ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszenia o zawarciu umowy. Wzory takich ogłoszeń są dostępne do pobrania na stronie www.uzp.gov.pl

Nowe akty wykonawcze do Ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Naszym zdaniem...

Wezwać czy wykluczyć?

„Mamy w SIWZ warunek do spełnienia: wykaz dostaw (minimum 2) na kwotę powiedzmy 100.000 zł.
Wykonawca składa taki wykaz w którym ujmuje 2 dostawy - jedną na np. 50.000 zł a drugą na 150.000 zł. Obie dostawy mają referencje na te kwoty.” Czy takiego wykonawcę należy wykluczyć, czy wezwać do uzupełnienia dokumentów?

Dyskutant Otwartego Forum Zamówień Publicznych zadający to pytanie stoi na stanowisku, że takiego wykonawcę należałoby wykluczyć, jednak prosi o opinię innych uczestników.

Prawo zamówień publicznych w znowelizowanej formie nakazuje zamawiającemu wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli w wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył tych dokumentów, lub złożone dokumenty zawierają błędy. Wyjątek od tej zasady przewidziany jest jedynie w przypadku, gdy mimo uzupełnienia dokumentów konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Nowy przepis zaczął obowiązywać 25 maja tego roku, z tego powodu trudno znaleźć wykładnię prawa w tej materii. Pozostaje więc dokładne wczytanie się w tekst ustawy i stosowanie się do jej literalnego brzmienia.
„Zamawiający wzywa wykonawców...” – wezwanie wykonawców nie jest dobrą wolą zamawiającego (tak byłoby w przypadku słów „może wezwać”), ale jego ustawowym obowiązkiem.
„... którzy (...) nie złożyli oświadczeń i dokumentów (...) lub złożyli dokumenty zawierające błędy” – jeśli dokument nie został załączony, lub zawierał błędy wezwanie do uzupełnienia jest oczywiste, ale jak postąpić w przypadku gdy dokumenty zostały złożone, nie zawierają błędów formalnych, ale wynika z nich, że wykonawca powinien zostać wykluczony?
Dokument, z którego wynika, że wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu nie może być uznany za dokument potwierdzający spełnienie tych warunków, gdyż taki de facto nie został złożony. Omawiany przepis powinien być interpretowany na korzyść wykonawców. Być może wykonawca przez nieuwagę lub niewiedzę przedstawił niewłaściwe dokumenty, chociaż faktycznie dysponuje odpowiednimi. W takim wypadku również należy wezwać wykonawcę do dostarczenia brakującego dokumentu, lub do złożenia wyjaśnień, jeżeli mamy do czynienia z oświadczeniem, czy dokumentem określonym w „Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy...”

Wynika z tego, że bez przeprowadzenia powyższej procedury nie można wykluczyć wykonawcy, jeżeli podstawą wykluczenia byłoby niespełnienie przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, a postępowanie nie byłoby zagrożone unieważnieniem mimo uzupełnienia dokumentacji.
Nasze marki: Bizzone Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace