Numer ogłoszenia:
Data i godzina wydruku:
1715447
2018-05-21 23:00
Nr 1715447
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
e-mail wroclaw@wam.com.pl
Telefon:71 765 23 43
Przetarg ustny nr: 565/2013
I przetarg ustny ustny przetarg nieograniczony przy pl. Solnym 10 we Wrocławiu
Utworzone 2013-10-11 09:03 przez Inspektor Sylwia Suwada - Czubaj
Zmodyfikowane 2013-10-11 09:03 przez Inspektor Sylwia Suwada - Czubaj
Wrocław, Solny 10
Oddział Regionalny we Wrocławiu
(woj. dolnośląskie)
Pow.: 90,07 m2
Cena: 850 000,00 zł
Przeznaczenie: sprzedaż
Struktura:
Lokal wolny, bez obciążeń, składający się z 11 pomieszczeń użytkowych: dwóch sal sprzedaży, magazynu, natrysku, szatni, biura, trzech spiżarek, kuchni i korytarza. Lokal wyposażony w instalacje: grzewczą, wod.-kan. i elektryczną stanowiące jeden układ z sąsiednim lokalem pl. Solnym 8-9, wymagające prac związanych z ich rozdziałem i modernizacją. Do lokalu prowadzą dwa wejścia: główne od pl. Solnego, drugie od zaplecza budynku.
powiększ
Nazwa i adres Zamawiającego:
Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
Przedmiot przetargu:
Lokal użytkowy nr 4LU położony na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego przy pl. Solnym nr 10 we Wrocławiu, składający się z 11 pomieszczeń użytkowych: dwóch sal sprzedaży, magazynu, natrysku, szatni, biura, trzech spiżarek, kuchni i korytarza, o powierzchni użytkowej 90,07 m2. Z lokalem zwiazany jest udział 15,75% (1575/10000) w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku i przynależny grunt stanowiący działkę 24/2, o powierzchni 189m2, KW nr WR1K/00044722/7, AM-24, obręb Stare Miasto.
Przetarg odbędzie się dnia 12.12.2013 r. o godz. 1100
w siedzibie Oddziału Regionalnego
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32,
sala narad nr 115 (I piętro) .
1. Osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji przetargowej oryginał dowodu osobistego lub paszport, w przypadku pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne lub notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, (w sytuacji podmiotu gospodarczego jego nazwę, formę prawną, adres, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, dowód osobisty lub paszport, aktualny odpis z rejestru sądowego - KRS lub inne dokumenty potwierdzające prawo do występowania w obrocie gospodarczym) oraz dowód wpłaty wadium. Osoba fizyczna (w przypadku pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy) , która przystępuje do przetargu w ramach Spółki Cywilnej i działa na rzecz nieuczestniczących w przetargu w przetargu wspólników, winna przedstawić uchwałę przedstawiającą zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowę spółki uprawniającą wspólnika (wspólników) uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie, co najmniej 3 miesięcy przed datą przetargu.
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2013r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego WAM we Wrocławiu Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu nr 78 1130 1033 0018 8159 1520 0009. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Oddziału Regionalnego WAM.
3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, po pisemnej dyspozycji, w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu w wysokości nominalnej. Oferentowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Sprzedający zawiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia, ustalonej w przetargu, ceny nabycia lokalu użytkowego na konto sprzedającego przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) , sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT oraz zgodnie z art. 2 pkt 1g ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) sprzedaż nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
7. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu założenia księgi wieczystej obciążają w całości kupującego.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
9. Zbywany lokal użytkowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest bez obciążeń, praw, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
10. Oddział Regionalny WAM we Wrocławiu zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana w formie właściwej dla ogłoszenia.
11. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 06.12.2013r. do godziny 14: 00, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedłożą zaświadczenie - wypis z rejestru, o którym mowa w art. 19 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć w siedzibie Oddziału Regionalnego WAM, ul. Sztabowa 32, 50 984 Wrocław, pok. nr 8,9. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do siedziby organizującego przetarg.
12. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz. U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) , obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowego lokalu użytkowego.
13. Termin złożenia wniosku z roszczeniem o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 03.06.2013r.
14.Lokal użytkowy nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) .
15. Przetarg organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) .
Dodatkowe informacje do uzyskania w siedzibie ODDZIAŁU REGIONALNEGO WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ WE Wrocławiu ul. Sztabowa 32, pok. nr 11 w godzinach od 930 do 1430 oraz telefonicznie pod nr ( 71/765 23 38; faX nr 71/795-66-19, e-mail: OR.WROCLAW@WAM.NET.PL, OPIS NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WAM: www.wam.com.pl/sprzedaz/or_wroclaw
Termin przetargu: 2013-12-12 godz. 11:00
siedziba Oddziału Regionalnego WAM Wrocław sala nr 115 (I piętro)
Wrocław, ul. Sztabowa 32
Wadium:
85.000Biuro Obsługi Klienta bizzone.pl (pn-pt 7:30 do 15:30)

bezpłatna infolinia 800 592 392
tel. 0 13 43 76 330
fax. 0 13 43 76 331
e-mail: biuro@bizzone.pl