Numer ogłoszenia:
Data i godzina wydruku:
1668177
2018-05-21 22:59
Nr 1668177
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
61 653-87-00
e-mail poznan@wam.com.pl
Nieruchomość położona w Biedrusku przy ul. 1 Maja 88, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Biedrusko, ark. mapy 19, działka nr 38/2, pow. 0,0911 ha, kw nr PO1P/00133864/9. Zabudowana nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze utwardzonej asfaltem z chodnikiem wykonanym z kostki brukowej oraz oświetleniem ulicznym. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Posadowiony na działce budynek jest w części parterowy, w części piętrowy. W dziale III kw prowadzonej m.in. dla przedmiotowej działki wpisano służebność gruntową. W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu złożony został wniosek o wykreślenie służebności ponieważ nie dotyczy nieruchomości objętej przedmiotową kw.
Wywoławcza cena 500000 (słownie pięćset tysięcy) złotych.
Wysokość wadium wynosi 50000 zł.
Przetarg przeprowadzony zostanie 25.09.2013 r. o godz. 9:30 w siedzibie Agencji, pok.101.
Do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.września 2013 r. na konto Agencji BGK 25 1130 1088 0001 3115 8520 0005. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Agencji. Osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (Dz. U. nr 169, poz. 1418 ze zm.) są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium jeżeli w terminie do dnia 11.09.2013 r. zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, przedłożą wypisy z rejestru, o którym mowa w art. 19. tejże ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej oryginału dowodu wniesienia wadium, okazanie przez uczestnika przetargu dokumentu potwierdzającego tożsamości, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego bądź z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Okazanie granic działek staraniem i na koszt nabywcy. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. W razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi. Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
W sprawach przetargów informacje udzielane są w siedzibie Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu (pok. nr 113 i 121) lub pod numerami telefonów 69308037, 61 857-58-30, 61 857-58-56Biuro Obsługi Klienta bizzone.pl (pn-pt 7:30 do 15:30)

bezpłatna infolinia 800 592 392
tel. 0 13 43 76 330
fax. 0 13 43 76 331
e-mail: biuro@bizzone.pl