Numer ogłoszenia:
Data i godzina wydruku:
1575337
2018-06-20 03:35
Nr 1575337
Departament Mienia Komunalnego
Urząd Miejski w Świdnicy
ul.A.Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. 74/856 28 84
e-mail: geodezja@um.swidnica.pl
PRZETARG
ul. Równa dz 39/1 i 44/7
Powierzchnia: 0,0590 ha
Adres: ul. Równa
Cena: 170 000
Stan: zabudowane/nieużytkowane
Rodzaj działki: inwestycyjna
Typ własności: własność
Inne: 39/1- pow. 0,0565 ha, 44/7- pow. 0,0025 ha
Lokalizacja:
Tereny ulokowane są w centralnej części miasta, przy ul. Równej i Westerplatte, obręb
4-Śródmieście, w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego, Galerii Świdnickiej,
restauracji, pubu oraz krytej pływalni.
Dostęp do terenu:
- obsługa komunikacyjna odbywać się będzie bezpośrednio od ulicy Równej, dostęp
komunikacyjny na zaplecze projektowanej zabudowy zapewniony jest od ulicy Równej przez
działki nr 42/4 i 44/8, na które zostanie nałożona służebność przejścia i przejazdu.
Aktualny MPZP- TAK
przeznaczenie podstawowe- Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem małej
architektury oraz zieleni urządzonej.
Dostępna infrastruktura:
sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacji, energetyczna, telekomunikacyjna, bliskość
wysypiska odpadów komunalnych.
Informacje dodatkowe:
- działki posiadają księgę wieczystą,
- część działki nr 39/1 o powierzchni 0,0053 ha obciążona jest umową dzierżawy zawartą na
okres do 15 lipca 2013 r. z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, pozostały zbywany
teren jest wolny od obciążeń,
- nabywca działek jest zobowiązany do likwidacji istniejącej tam zabudowy oraz do
realizacji nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami MPZP
- nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej (tj.
architektury przyległych kamienic mieszczańskich) w zakresie skali, formy bryły obiektu
oraz elementów wystroju elewacji z określoną linią zabudowy zamykającą oś widokową.
- lokalizacja usług wyłącznie w parterach budynków,
- zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Świdnica w przypadku nie rozpoczęcia
zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 4,5 roku od daty
nabycia
gruntu przez nabywcę.
Uwagi:
Termin II przetargu - 18 lutego 2013 r. o godz. 10:00 Wadium w wysokości 30 000,00 zł
należy wpłacić do dnia 12.02.2013 rokuBiuro Obsługi Klienta bizzone.pl (pn-pt 7:30 do 15:30)

bezpłatna infolinia 800 592 392
tel. 0 13 43 76 330
fax. 0 13 43 76 331
e-mail: biuro@bizzone.pl