Numer ogłoszenia:
Data i godzina wydruku:
1554168
2018-05-21 22:59
Nr 1554168
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 370,43 m2, w Gnieźnie,
przy ul. Sobieskiego 20
Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
tel. 61-653-87-00
fax 61-653-87-01
e-mail: poznan@wam.com.pl
Przedmiot przetargu: lokal użytkowy o pow. 370,43 m2, usytuowany na drugim oraz
trzecim piętrze budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności biurowej w Gnieźnie, przy ul. Sobieskiego 20, nieruchomość oznaczona
w ewidencji gruntów: obręb Gniezno, ark. mapy 43, działka nr 7/35 o powierzchni
0,1542 ha, KW nr PO1G/00064017/3.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
Niezależnie od czynszu Najemca płacił będzie za korzystanie ze świadczeń komunalnych
oraz podatek od nieruchomości. Termin wnoszenia opłat za czynsz i inne należności
z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Czynsz najmu będzie waloryzowany raz w roku o
wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS, pozostałe opłaty zgodnie z obowiązującymi
stawkami urzędowymi.
Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
Z regulaminem przetargowym oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Agencji od dnia 23.11.2012r. – 05.12.2012r. w godzinach od 7:00 – 15:00.
Przetargi odbędą się 07.12.2012r. o godzinie 10:00 w siedzibie Agencji, pok. 101
Podane dla określonej nieruchomości wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia
05.12.2012r., na konto Agencji:
BGK 25 1130 1088 0001 3115 8520 0005.
Za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Agencji.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu wraz z
kserokopią dowodu wpłaty wadium, należy złożyć w kancelarii WAM OReg (pokój 1) w
zamkniętych kopertach z opisem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Gnieźnie ,
przy ul. Sobieskiego 20, o pow. 370,43…m2” do dnia 05.12.2012r. do godziny 15:00.
Oryginał dowodu wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
najmu, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Agencja zastrzega sobie możliwość odwołania
przetargu z ważnych powodów. Umowa najmu może być zawarta z osobą wyłonioną w przetargu
wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez Dyrektora Oddziału Regionalnego.
Lokale będące przedmiotem przetargu oraz budynki, w których są zlokalizowane nie
posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
W sprawach przetargów informacje udzielane są w siedzibie Oddziału Regionalnego WAM w
Poznaniu (pok. 114 i 115) lub pod numerami telefonów 61 653-87-49 lub 61 857-58-57.Biuro Obsługi Klienta bizzone.pl (pn-pt 7:30 do 15:30)

bezpłatna infolinia 800 592 392
tel. 0 13 43 76 330
fax. 0 13 43 76 331
e-mail: biuro@bizzone.pl