infolinia: 800 592 392
|
rozwiń menu
Przetargi nieruchomości
Bizzone
Nieruchomości
Regulamin

 Regulamin 

Regulamin korzystania z usług informacyjnych Mikrotech S.A.

A. Definicje

1. Usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi informacyjnej świadczonej przez Usługodawcę - Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie przy ul. Składowej 9.
2. Przez usługę informacyjną, zwaną dalej Usługą, należy rozumieć stworzenie przez Usługodawcę warunków dostępu do informacji w formie określonej w Zamówieniu.
3. Przez zamówienie Usługi, zwane dalej Zamówieniem, należy rozumieć dokument, do którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin. Zamówienie zawiera między innymi:
- ilość zamawianych Usług
- cenę jednostkową Usługi
- wartość zamawianych Usług
- zakres wymaganej informacji, który jest zgodny z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez Usługobiorcę, a zdefiniowany w filtrach raportujących serwisu.
4. Przez kwotę do zapłaty za Usługę rozumie się kwotę wyliczoną na podstawie cennika Usług, a obciążającą Usługobiorcę, wyszczególnioną na pro-formie i/lub druku przekazu/przelewu wystawionych przez Usługodawcę.
5. Przez dokonanie zapłaty rozumie się jej wpływ na konto bankowe, wskazane przez Usługodawcę, o ile nie ustalono inaczej.
6. Przez cennik Usług, zwany dalej Cennikiem należy rozumieć aktualny cennik Usług świadczonych przez Usługodawcę dostępny na jego stronie internetowej.

B. Postanowienia ogólne
1. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy w zamówionej formie, zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych. Forma świadczenia Usługi wynika z bieżącego stanu środków technicznych i informatycznych, którymi dysponuje Usługodawca.
2. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie z systemu Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 oraz art.9 ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

C. Uruchomienie Usługi
1. Usługa jest aktywowana po wypełnieniu "Formularza Zamówienia" dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy oraz dokonaniu zapłaty za pro-formę lub przekaz/przelew.
2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków świadczenia Usługi zawartych w niniejszym regulaminie, zamówieniu i cenniku, aktualne w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez wystawienie pro-forma lub przekazu/przelewu tytułem zapłaty za uruchomienie Usługi i wysłanie jej na adres Usługobiorcy, wskazany w Zamówieniu. Fakturę VAT Usługodawca wystawi po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za pro-formę.
4. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn.
5. Wystawienie i wysłanie pro-formy, o której mowa w p. C.3. jest deklaracją woli Usługodawcy do świadczenia Usługi na warunkach zawartych w Zamówieniu, Cenniku i niniejszym regulaminie w dniu, w którym zamówienie zostało złożone (prawa nabyte Usługobiorcy oraz cena Usługi). Usługodawca ma prawo uznać niniejszą deklarację za nieobowiązującą o ile Usługobiorca nie dokona zapłaty za pro-formę lub przekaz/przelew w terminie wskazanym na fakturze.
6. Usługodawca uruchomi Usługę w ciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu kopii dokumentu potwierdzającego uruchomienie przelewu bankowego.

D. Opłaty za dostęp do Usługi
1. Po uruchomieniu Usługa jest dostępna nieprzerwanie przez okres, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.
2.Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania cen promocyjnych oraz upustów.

E. Prawa i obowiązki stron
1.Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej Usługi wobec Usługobiorcy.
2. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy dotyczącej osobistych danych Usługobiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych danych, których ochrony zażąda Usługobiorca.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przydzielonego mu hasła (kodu) warunkującego dostęp do Usługi. W przypadku jego zagubienia Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałym fakcie. W tym przypadku Usługodawca dezaktywuje zagubione hasło (kod), a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
4. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania zamówionej informacji pozyskanych w ramach dostępu do Usługi wyłącznie we własnym zakresie zdefiniowanym uprzednio poprzez załączone filtry serwisu. Zmiana zakresu zamówionej informacji w czasie trwania usługi wymaga akceptacji Usługodawcy. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia praw autorskich Usługodawcy, Usługobiorca poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu.
5. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi:
- pierwszego dnia okresu, za który Usługobiorca nie dokonał zapłaty za Usługę,
- niezwłocznie, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu. Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o fakcie zawieszenia Usługi. Kontynuacja świadczenia Usługi uwarunkowana jest ustąpieniem przyczyny jej zawieszenia. W przeciwnym przypadku Usługa zostanie trwale zablokowana.
6. Usługodawca nie odpowiada za brak lub ograniczenie dostępu do serwisu spowodowane siłą wyższą lub działaniami operatora telekomunikacyjnego niezależnymi od Usługodawcy.
7. Usługodawca nie odpowiada za merytoryczną zawartość i przydatność przekazywanych ogłoszeń.
8. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z dostępu do Usługi. O swej decyzji powiadomi pisemnie Usługodawcę przed upływem okresu, za który dokonał zapłaty. Brak powiadomienia o rezygnacji z Usługi będzie traktowane przez Usługodawcę jako zgoda Usługobiorcy na kontynuację dostępu do Usługi na dotychczasowych warunkach, ze wszystkimi skutkami prawnymi i finansowymi.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt.8 wywołuje skutki w odniesieniu do kolejnego okresu rozliczeniowego:
- Usługobiorca ma prawo do korzystania z usługi do końca opłaconego okresu rozliczeniowego
- Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek opłat dokonanych przez Usługobiorcę na poczet okresu rozliczeniowego w trakcie którego dokonano zawiadomienia
10. Nie opłacenie w terminie pro-formy skutkuje rozwiązaniem umowy z upływem okresu, na który została uiszczona opłata i jest równoznaczne z pisemnym powiadomieniem Usługodawcy o rezygnacji z usługi.
11. Usługobiorca mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie to nie przysługuje, jeśli Usługodawca rozpocznie wykonanie usługi przed upływem terminu określonego powyżej.

F. Postanowienia końcowe
1. Jakakolwiek zmiana formy prawnej Usługobiorcy oznacza automatycznie kontynuację dostępu do Usługi przez podmiot, będący jego prawnym następcą. W takim przypadku Usługobiorca niezwłocznie powiadomi Usługodawcę o zaistniałej zmianie.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie okreslonym w zawiadomieniu o jego zmianie przesłanym Usługobiorcy. Usługodawca może doręczać zmiany Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub bezpośrednio na stronie www.bizzone.pl.
4. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych w zakresie realizacji usługi będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług określonych w regulaminie należytego wywiązania się przez Usługodawcę z innych obowiązków umownych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Nasze marki: Bizzone Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace